Landschapsroutes Doort – Taterbosch

Onderstaande informatie is gebaseerd op teksten uit het 15e jaarboek van de Heemkundige Kring Echter Landj. Uitgegeven in 2019. Wil u er meer over weten neem dan contact op met de Heemkundekring ‘Echter Landj’ via: info@echterlandj.nl. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de site van deze vereniging: www.echterlandj.nl

Bord 2 - de Middelsgraaf

Middelsgraaf: Oorspronkelijk - tot ongeveer 1800 – was deze beek in de Doort niet als beek herkenbaar. Ze komt vanaf de “spoorlijn/Rijksweg” als Melisgraaf vrij de Doort instromen. Zo’n 20-30 jaar later (zie 1e kadasterkaart) is de Middelsgraaf als beek aan de zuidkant van de Doort gegraven. Zie artikel in Jaarboek nr. 15 van Echter Landj: Wil Schulpen 2019, De Middelsgraaf. pag. 39-52.

Deze beek en het moeras vormden in het verleden ook de grens tussen de graafschappen (latere hertogdommen) Gelre in het N. en Gulik in het Z. De huidige naam van de beek – Middelsgraaf – wordt abusievelijk hiermee verklaard, als zijnde de beek/graaf tussen twee graafschappen. Zie artikel in jaarboek 15 van Echter Landj: Wil Schulpen, 2019. Oude toponiemen in en rond Dieteren – Doort. Pag. 121-130.

De Middelsgraaf in 1800
Bekenstelsel rond de Doort omstreeks 1840

Hooilanden: Het gebied ten noorden van de Middelsgraaf bestaat uit graslanden die door de eigenaar (Staatsbosbeheer-SBB) als hooilanden worden beheerd. Dit houdt in dat er gemaaid en gehooid wordt en niet bemest (zie artikel in Jaarboek 15 Echter Landj: G. Jonkman en G. Hendriks, 2019. Het beheer van de Doort door Staatsbosbeheer. Pag.7-210). Op deze manier zijn waardevolle soortenrijke glanshavergraslanden ontstaan. Zie artikel in Jaarboek 15 Echter Landj: J. Hermans, 2019. De vegetatie van de Doort. Pag. 261-280.

In het veld als ook op de hoogtekaart AHN is een oude beheersvorm goed te zien in de vorm van parallelle stroken. Het zijn de greppels of de zogenaamde rabatten die deze drassige gebieden geschikt moesten maken voor gebruik. Deze beheersvorm komen we ook in het bosgebied van de Doort veel tegen.

Hooilanden in de Doort

Kikkerpoelen: Een beetje verscholen voor de wandelaar, maar goed zichtbaar op de hoogtekaart (AHN), zijn de vele poelen die in deze hooilanden gegraven zijn als leefgebied van de boomkikker. Deze geniet als icoon van de Doort, landelijke bekendheid. Het SBB richt zich bij het beheer van de Doort vooral op dit kleine amfibie. Zo worden met name de braamstruwelen sterk bevorderd omdat de boomkikker deze gebruikt om te zonnen.

Poelen en rabatten in hooilanden in de Doort

Bos: Achter de graslanden ligt het bosgebied van de Doort. Het is een rijk bos, gekarakteriseerd door drie etages van het climaxbos met boom-, struik-, kruis- en moslaag. In het voorjaar vertoont de ondergroei een uitbundige bodemflora met o.a. Bosanemoon, Speenkruid, Pinksterbloem, Gele dovenetel , het kleine Muskuskruid en de Slanke sleutelbloem. Voor een complete beschrijving van de flora en vegetatie: zie de artikelen in Jaarboek 15 Echter Landj van: J. Hermans, 2019. De flora van de Doort (pag. 139-159) en De flora van de Doort (pag. 261-280.). Hier vindt u tevens de uitgebreide floralijsten alsook de vegetatiekaart van de Doort.

In de boomlaag groeien vooral Zomereik, Zoete kers, Gewone esdoorn en Haagbeuk met op de vochtigste locaties Zwarte els en Es. In het westelijk deel van het Doorter bos vinden we meer Amerikaanse eik, Ruwe berk, Tamme kastanje en populieren. Als exotische boomsoorten treft men de Amerikaanse Eik aan evenals de Tamme Kastanje en populieren. Het westelijk bosgedeelte is droger en armer in soortensamenstelling dan delen van het oostelijk gelegen bosdeel. Zie het artikel in het Jaarboek 15 Echter Landj van: Hermans-2019. De Flora van de Doort. Pag. 139-158. Niet alle flora is origineel. Zo zijn er in het verleden (2e helft vorige eeuw) door enthousiaste natuurliefhebbers ook planten in de Doort aangeplant die er niet thuishoren (floravervalsing). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Daslook en de Wilde narcis.

Voorjaarsflora bosgebied van de Doort
Voorjaarsflora bosgebied van de Doort
Voorjaarsflora bosgebied van de Doort

Colofon:

De realisatie van deze wandelroutes is mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Limburg en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.

Echt-Susteren Logo
Provincie Limburg
Platteland in uitvoering Logo
Europees Logo
Het smalste stukje Nederland Logo